Vzdialená príprava detí prebieha od skorého detstva v rodine a následne systematicky počas vyučovania náboženskej výchovy v škole od 1. ročníka. Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu a chceme Vám v tom napomôcť.

Podmienky pre účasť detí na Eucharistii:

  • Žiaci 3. ročníka dostávajú na začiatku školského roka učebnicu, pracovný zošit a počas roka detský kresťanský časopis Rebrík. Zošit je potrebné týždenne kontrolovať a podpísať.

  • Prítomnosť na bohoslužbách v nedeľu a prikázaný sviatok sa dosvedčí získaním samolepky po skončení svätej omše v sakristii, na ktorej je znázornená udalosť z evanjelia. Vychádzame pritom zo slov evanjelia: Ježišov priateľ je ten, „kto počúva Božie slovo a zachováva ho“. Deti môžu získať počas školského roka 44 samolepiek, ktoré si naliepajú na predtlačený papier, ktorý dostali na prvom stretnutí v septembri. Ak sporadicky navštívi bohoslužbu v inej farnosti, jeho prítomnosť potvrdí kňaz podpisom a názvom farnosti na prinesený papier (na základe toho potom dostane samolepku). Napriek neúčasti z akýchkoľvek dôvodov, je možné získať samolepku účasťou na dvoch svätých omšiach počas týždňa. Neúčasť nie je potrebné ospravedlňovať.

  • K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú najmenej 3 roky účasti na hodinách NV. Vedomosti sa hodnotia z dvoch hľadísk – deti si majú osvojiť učenie Cirkvi a majú byť schopné vyjadriť svoj vlastný postoj.


Je povinnosťou predovšetkým rodičov (a ich zástupcov), ako aj farára (správcu farnosti) postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené /CIC, kán. 914/.


Pri všetkej dobrej vôli musíme však počítať aj s tým, že niektoré dieťa nesplní uvedené podmienky. Najčastejší problém býva s účasťou na bohoslužbách. V tomto bode však už nemôžeme byť ústupčivejší. Prijatie Eucharistie úzko súvisí s Cirkvou ako spoločenstvom, kde počúvame Božie slovo a usilujeme sa o život podľa neho. Kto sa z nejakých dôvodov nezúčastňuje na svätej omši, nemôže zatiaľ pristúpiť k sv. prijímaniu. To neznamená, že to nebude neskôr. Máme skúsenosti so staršími deťmi i s dospelými, ktorí sa sami rozhodli pre aktívny život v Cirkvi a prijatie sviatostí.

Deti musia okrem samozrejmej účasti na NV v závere prípravy ovládať naspamäť:

  • základné modlitby a Apoštolské vyznanie viery /Verím v Boha/,
  • Desatoro Božích prikázaní,
  • modlitbu ľútosti pri sv. pokánia.